Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť JO-STAV, s.r.o. vznikla v roku 1997 ako stabilná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pozemného stavebníctva na vysokej kvalitatívnej úrovni.Spoločnosť disponuje odborne vyspelými pracovníkmi s profesionálnym prístupom k riadeniu stavieb. Pracovný potenciál spoločnosti tvorí v priemere 40 kmeňových zamestnancov na požadovanej odbornej úrovni. Spoločnosť je vybavená základnými prostriedkami vrátane mechanizácie a dopravy. Dlhodobé a rozsiahle skúsenosti z doteraz realizovaných prac a kvalitne zázemie sú zárukou a predpokladom na úspešnú realizáciu stavebnej činnosti. Našou konkurenčnou výhodou je schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Odbory pôsobnosti

  • - Občianske stavby
  • - Bytové stavby
  • - Inžinierske stavby
  • - Priemyselné stavby
  • - Rekonštrukcie domov, bytov a pod.
  • - Zateplenie fasád / fasádne omietky
  • - Zámkové dlažby, terasy, chodníky

K zaručeniu vysokokvalitných výstupov činnosti spoločnosti JO-STAV, s.r.o. výrazne prispieva prepracovaný systém manažérstva kvality, v rámci ktorého spoločnosť získala certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009 / STN EN ISO 14001:2005 / OHSAS 18001:2007 v oblasti vykonávania občianskych, dopravných, priemyselných a inžinierskych stavieb, našej spoločnosti bol udelený o.i. INŠPEKČNÝ CERTIFIKÁT na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Fungovaním spoločnosti na princípoch systému manažérstva kvality sa spoločnosť zaväzuje dodržiavať základný princíp stratégie riadenia spoločnosti, ktorým je politika kvality. Za 15 rokov pôsobenia firmy na stavebnom trhu JO-STAV, s.r.o. realizovala množstvo novostavieb, rekonštrukcií a opráv objektov.